Besluiten Bestuur na Algemene ledenvergadering 11 september 2019 

Verslag dd. 11 september 2019


Aanwezig:


Bestuur: Hans Muskens, voorzitter, Ineke van Rossum-Spruit Koopmans, secretaris,


Yolanda Hering, penningmeester, Barbera den Ouden, algemeen bestuurslid / ledenadministratie / PR, Anoesjka Conijn-Pels, algemeen bestuurslid / PR,


Adviseur bestuur: Hanney Plugge,  


Leiding: Hanney Plugge, Ingrid van Lammers-van Veenendaal, Alec Kakisina, Emma Priem, Laura Muskens,


Assistent leiding Willemijn Reij, Famke de Haan en Mara van Dam.


Leden:  Yvonne Kragten.


 Afwezig met kennisgeving: Sammy Timmermans, leiding. Opening 
Hans opent de vergadering en heet allen welkom in het bijzonder de nieuwe leiding, assistent leiding en Yvonne Kragten. Yvonne is ongeveer lid vanaf het eerste uur en heel lang bestuurslid geweest waarvoor wij haar nog steeds erkentelijk zijn.


De vereniging heeft onlangs afscheid moeten nemen van het oudste en tevens ere-lid Ria Postmus, in de leeftijd van 97 jaar. Ria was vanaf de oprichting lid en danste tot voor kort nog bij Hanney op de donderdagmorgen Combiles Sportfit. Zij is net als Yvonne jarenlang bestuurslid geweest. Zij was als een moeder voor de vereniging die ook echt haar “kindje” was. Zij stond vooral bekend om het zorgen voor eten en drinken tijdens evenementen en voor Hanney tijdens de lessen. Alle jeugd/oud-jeugdleden kenden Ria vanwege de kleding die zij verzorgde. De kinderen gingen graag naar Ria om nieuwe kleding te passen en natuurlijk voor de limonade met koek of snoep die Ria altijd voor hen had klaar staan. Tijdens evenementen gaf je als ouders je kind met een gerust hart mee want Ria waakte over hen zoals alleen een moeder dat doet. Ria is na een kort ziekbed gestorven. Bij de crematie waren diverse leden aanwezig. Hanney heeft namens Terpsichoré maar ook namens haarzelf gesproken op de crematie. Hieruit bleek dat het verlies van Ria voor iedereen een gemis zal zijn maar Hanney gaf aan dat zij nu haar tweede moeder heeft verloren.


Terpsichoré zal Ria altijd blijven herinneren zoals hierboven weergegeven.


 


2.    Verslag ALV-bijeenkomst 3 oktober 218


Hans neemt de notulen inhoudelijk door. Er zijn geen vragen dan wel opmerkingen waarna het verslag is goedgekeurd.


 


3.    Financiën


De vereniging sluit in tegenstelling tot verleden jaar dit boekjaar met een positief resultaat af (€ 681,--). Ook dit jaar heeft het bestuur bezuinigingsmaatregelen moeten nemen, zoals: samenvoegen van niet rendabele lessen. Hierdoor heeft Terpsichoré nu een betere verhouding van gemiddeld 15 personen per groep. Ook is er een bankrekening afgestoten waardoor er minder bankkosten zijn. De grootste bijdrage aan deze positieve afsluiting komt voort uit het feit dat het bestuur de contributie voor het seizoen 2018-2019 fors heeft moeten verhogen. Het bestuur bedankt dan ook de leden die dus voor deze positieve afsluiting hebben gezorgd. Inmiddels is er een buffer van € 8.000,--. Voor een vereniging als Terpsichoré moet deze buffer tenminste € 15.000,-- zijn dus de vereniging moet nog steeds op de kleintjes letten.


Zoals gebruikelijk heeft onze accountant Karel Hulsman de cijfers gecontroleerd. Hij heeft op basis van deze cijfers de voor de vereniging belangrijke accountants- verklaring afgegeven. 


Vanuit de leden zijn er geen vragen over de financiën. Op basis hiervan vraagt het bestuur aan de leden décharge te verlenen voor het gevoerde beleid en de cijfers van seizoen 2018-2019. De leden verlenen décharge aan het bestuur.


Besluit


Ook al hebben we het seizoen 2018-2019 positief afgesloten, ontkomen we er niet aan om ook dit jaar de contributie, onze enige inkomstenbron, met 3% te verhogen aangezien alle kosten ook dit jaar weer stijgen. De voorzitter vraagt de leden om hun akkoord voor de 3% stijging van de contributie. De leden stemmen hiermee in en de contributie is als volgt vastgesteld;

Jeugd t/m/ 15 jaar      € 128,--, 

Senioren                    €  161,--,

65+                              146,--, 

Sportfit                       €  161,--


Besluit


 


4.    Activiteiten volgend jaar


Op 28 maart houden we in het vier in 1 gebouw de grote ledenshow. Reserveer deze datum dus vast in de agenda. Verder hebben we weer de gebruikelijke deelname aan de Sinterklaasintocht, de kerstmarkt, lentekriebels en Park Podium.


 


5.    Rondvraag


Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.


 


6.    Sluiting


De  voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng, het verlenen van décharge en toestemming voor de contributieverhoging. Hij wenst allen een goed Terpsichoré-seizoen toe en sluit  de vergadering om 20.50 uur.


 


Genomen Besluiten:


-       ALV verleent décharge aan bestuur voor het gevoerde beleid en de financiën van het seizoen 2018-2019.


 


-       ALV is akkoord met de 3% stijging van de contributie.