Besluiten Algemene Ledenvergadering 2018 
Verkort verslag van de ALV van 3 oktober 2018:

Financieel verslag

Het financieel verslag over afgelopen dansjaar wordt met de aanwezigen doorgenomen. Hier zijn een aantal punten uit gekomen:


·     De balans en de resultaatrekening zijn punt voor punt toegelicht. We hebben te veel lesuren voor het aantal leden. Hierdoor zijn veel lesuren niet rendabel. Tevens zijn veel posten duurder geworden.


·    De account Karel Hulsman heeft de boeken gecontroleerd en goed bevonden.


·     De ledenvergadering heeft de penningmeester en het Bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. 


·     Yolanda Hering wordt voorgesteld aan de leden en gekozen als nieuwe penningmeester. Yolanda stelt zichzelf voor en is al vanaf haar jeugd lid bij Terpsichoré en heeft ook twee dochters op les. Ze heeft er zin in om als penningmeester bij Terpsichoré te komen.   


Vaststellen contributiebedrag


De contributie wordt verhoogd met 7% voor alle groepen:


Jeugd t/m 15 jaar€ 124,00Senioren 16 t/m 64 jaar€ 157,0065-plus€ 142,00Sportfit€ 157,00Dit is het maximale wat we als Bestuur verantwoord vinden om te verhogen. Andere maatregelen die genomen worden om het resultaat weer positief te krijgen worden bij de begroting toegelicht.


Begroting seizoen 2018-2019


De voorzitter neemt de begroting met de aanwezigen door. Hierin zijn een aantal punten verwerkt:


·      We hebben te weinig leden voor het aantal lesuren van 2018-2019 waardoor een aantal lessen verliesgevend is. Een trend die al meerdere jaren gaande is en we proberen te stoppen door nieuwe leden te werven. Dit blijkt onvoldoende te helpen.


·     We zullen op korte termijn een serie van maatregelen moeten nemen om de lesuren en de vereniging weer gezond te maken:


o   de lesuren opnieuw organiseren en verscheidene lesuren samenvoegen;


o   de vuistregel voor het aantal leden op een lesuur is minimaal 15 leden;


o   de contributie verhogen en voor drie groepen (die al heel lang samen dansen) een extra verhoging vragen;


o   de Jeugdselectie naar een volledig betaald uur maken;


o   de korting voor grote gezinnen zullen we omlaag brengen;